Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava

Select your language

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Pripočítanie mesiacov a rokov k dátumu

 

V Microsoft Excel môžeme k dátumom pripočítavať dni, treba len zadať vzorec. Ak chceme pripočítať 10 dní k dátumu vzorec by mal byť "=dátum+10". Na obrázku 1 sú zobrazené 3 spôsoby ako k dátumu pripočítať 10 dní. V stĺpci C je zobrazený vzorec, ktorý bol použitý na výpočet v stĺpci B.

 


Obrázok 1 Pripočítanie 10 dní k dátumu

 

Problém môže nastať ak chceme k dátumu pripočítať niekoľko mesiacov, alebo rokov. Pri pripočítaní 3 mesiacov by sme mohli použiť vzorec "=dátum+90", v ktorom pripočítavame 90 dní(30x3). Vzhľadom k tomu, že mesiace nemajú rovnaký počet dní, tak by sme nepripočítavali presne 3 mesiace. Ukážka je na obrázku 2.

 


Obrázok 2 Pripočítanie 90 dní k dátumu

 

Aby sme mohli pripočítať presne 3 mesiace k dátumom budeme potrebovať nasledujúce funkcie:

  • YEAR - Z dátumu vyberie rok. Ak máme v Bunke A1 dátum 7.4.2016, funkcia "=YEAR(A1)" by nám vrátila 2016.
  • MONTH - Z dátumu vyberie mesiac. Ak máme v Bunke A1 dátum 7.4.2016, funkcia "=MONTH(A1)" by nám vrátila 4.
  • DAY - Z dátumu vyberie deň. Ak máme v Bunke A1 dátum 7.4.2016, funkcia "=DAY(A1)" by nám vrátila 7.
  • DATE - Z čísiel predstavujúcich deň, mesiac a rok poskladá dátum. Výsledkom zadanej funkcie "=DATE(2016;4;7)" by bol dátum 7.4.2016. Ak by sme zadali "=DATE(2010;42;1)" výsledkom by nebol nezmyselný dátum 1.42.2010, ale 1.6.2013. Každých 12 nadbytočných mesiacov v 2 argumente sa pripočíta ako 1 rok k 1. argumentu. Rovnaký princíp platí aj pre nadbytočné dni, ktoré by sa pripočítavali k mesiacu.

Funkcie YEAR, MONTH a DAY majú len jeden argument a to dátum, z ktorého chceme získať rok, mesiac alebo deň.

Funkcia DATE má 3 argumenty "=DATE(rok;mesiac;deň)".

Na obrázku 3 sa nachádza vzorec, pomocou ktorého pripočítame presne 3 mesiace.

 


Obrázok 3 Pripočítanie 3 mesiacov k dátumu

 

Pomocou funkcií YEAR, MONTH a DAY si rozložíme dátum na rok, mesiac a deň. Ak máme takto rozložený dátum môžeme pripočítať niekoľko mesiacov prípadne rokov. Pre vzorec "=MONTH(B2)+3" by sme dostali výsledok 5, pretože vyberieme z dátumu 05.02.2015 mesiac(číslo 2) a pripočítame k nemu 3(mesiace) a výsledkom je mesiac s poradovým číslom 5. Nakoniec už len treba znova poskladať dátum pomocou funkcie DATE.

Ak by sme chceli pripočítať niekoľko rokov k dátumu, môžeme použiť vzorec "=dátum+365*početRokov". Problém by robili priestupné roky. Napríklad chceme pripočítať k dátumu 1.1.2016 presne 10 rokov, ak by sme zadali vzorec "="1.1.2016"+365*10" dostali by sme dátum 29.12.2025. V tomto prípade by bolo lepšie použiť vzorec:

=DATE(YEAR(A2)+10;MONTH(A2);DAY(A2))

Pri tomto vzorci predpokladáme, že máme v bunke A2 zadaný dátum 1.1.2016. Výsledkom bude dátum 1.1.2026.

Newsletter

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability