Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Stránky macrosoft.sk prevádzkuje spoločnosť Macrosoft,s.r.o. so sídlom Štefánikova 47, 811 04 Bratislava . IČO: 36791598
IČDPH: SK2022400985,  č. obchodného registra: 46472/B (Meststký súd Bratislava III, oddiel s.r.o)

1. Prihlasovanie na kurz

Prihlásiť na kurz (školenie, seminár) sa možno písomne (e-mailom, cez web stránku), alebo osobne na pobočke. Prihlášky sú záväzné. 
Prijatie každej prihlášky potvrdzujeme e-mailom,  a zároveň Vám zašleme pokyny k úhrade. V prípade, ak by ste potvrdenie prihlášky nedostali, prosíme, kontaktujte nás.

2. Platobné podmienky

2a, Platobné podmienky pre štandardné kurzy
Platbu za kurz (školenie, seminár) je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred začatím kurzu prevodným príkazom alebo v hotovosti v mieste konania kurzu. Pri oneskorení úhrady sa klient vystavuje riziku, že sa jeho miesto obsadí iným účastníkom.

2b, Platobné podmienky pre kurzy so SUPER ZĽAVOU
Platbu za kurz (školenie, seminár) je potrebné uhradiť najneskôr do dátumu uvedeného pri prihasení sa na kurz prevodným príkazom alebo v hotovosti v mieste konania kurzu. Po uvedenom termíne zaniká účastníkovi nárok na zľavu.

3. Storno podmienky

3a, Storno podmienky pre štandardné kurzy
Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou.
Pri stornovaní doručenom najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhradu vykonal, bude mu vrátená v plnej výške, alebo sa môže dohodnúť na náhradnom termíne.
Pri stornovaní doručenom 4-14 pracovné dni pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny.
Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení, seminári) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.
3b, Storno podmienky pre kurzy so SUPER ZĽAVOU
Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou.
Pri stornovaní doručenom najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Platba za školenie mu bude vrátená v plnej výške.
Pri stornovaní doručenom 29-14 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny.
Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení, seminári) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.
V prípade, že sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť školenia, môže za seba  poslať náhradníka.

4. Zmeny termínov školenia

Zmenu termínu je možné akceptovať iba písomnou formou.

Pri zmene termínu zo strany účastníka v prípade kurzu so SUPER ZĽAVOU účtujeme doplatok do plnej výšky ceny školenia podľa platného cenníka. V prípade, že účastník tento doplatok neuhradí, jeho účasť bude považovaná za stornovanú a bude mu strhnutý storno poplatok podľa bodu 3b.

Macrosoft, s.r.o.  si vyhradzuje právo na presunutie kurzu (školenia, seminára) na iný termín, prípadne na iné miesto. V takomto prípade budú prihlásení účastníci včas informovaní. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške.

5. Rôzne

V cene kurzu je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
Každý účastník obdrží po absolvovaní kurzu (školenia) Certifikát.

Pod štandardnými kurzami sa rozumejú všetky kurzy, na ktoré sa neuplatňuje SUPER ZĽAVA.


Poznámky:

  • Osnovy a ďalšie termíny na IT školenia, semináre a rekvalifikačné kurzy nájdete v prehľade školení, alebo cez vyhľadávač kurzov v pravom hornom rohu stránky.
  • V prípade, že si chcete dohodnúť iný termín kurzu, zavolajte, alebo napíšte.

6.Ochrana osobných údajov

Stránky macrosoft.sk prevádzkuje spoločnosť Macrosoft,s.r.o. so sídlom Štefánikova 47, 811 04 Bratislava. Prevádzkovateľ stránok zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 
Účastníci školenia nesmú, z dôvodu zachovania ochrany osobných údajov prítomných osôb a integrity osobnosti, vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy zo školenia, ani pre vlastnú potrebu. Toto ustanovenie sa netýka zhotovenia fotografie podkladu (napr. schémy napísanej na tabuli) s predchádzajúcim súhlasom lektora. Na účely poznámok zo školenia slúžia písacie potreby, ktoré automaticky dostáva každý účastník, príp. je možné si zapisovať poznámky do počítača a po skončení kurzu si ich poslať mailom, uložiť na USB...
 

GDPR (platí od 25.5.2018)

  1. Dotknutou osobou je každý kupujúci, registrovaný užívateľ stránok macrosoft.sk , alebo návštevnik stránok macrosoft.sk, ktorý súhlasil so zasielaním newslettrov. Prevádzkovateľom je spoločnosť Macrosoft, s.r.o.

  2. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracuváva: meno a priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IČO a IČ DPH, číslo bankového účtu (IBAN). Pre účely marketingu sa spracuvávajú iba e-mailové adresy dotknutých osôb

  3. Účely spracúvania osobných údajov:  komunikácia so zákazníkmi ohľadom plnenia zmluvy, rozosielanie newsletterov, recenzie školení. Osobné údaje sa nespracúvajú spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

  4. Príjemcovia: účtovnícka spoločnosť

  5. Právny základ spracúvania osobných údajov -

    Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno a priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IČO a IČ DPH,) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - tieto údaje sú potrebné na vystavenie daňového dokladu. Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR - spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt, číslo bankového účtu (IBAN)) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade účastníkov školenia vyslaných firmou, alebo organizáciou sa spracováva iba meno a priezvisko účastníka, email a telefónny kontakt, čo je nevyhnutné na plnenie zmluvy Spracúvanie osobných údajov (email) pre účely marketingu - právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Spracúvanie online identifikátorov (cookies a recenzií - právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.Doba uchovávania osobných údajov je maximálne 5 rokov, v prípade osobných údajov spracúvaných pre účely marketingu je do odvolania súhlasu dotknutej osoby, alebo do doby, keď sa technickými prostriedkami zistí, že e-mailová adresa je opakovane nefunkčná.

  6. Dotknutá osoba vyjadrením súhlasu podľa čl.6 ods.1. písmeno a) GDPR bezvýhradne súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Zasielanie noviniek

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Pečať finančnej stability