Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave

Vyberte váš jazyk

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Spravujte Windows Server efektívne a bezpečne. Získajte nové uplatnenie na trhu práce ako systémový správca. Školenie je ukončené Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti o systéme Windows aspoň na úrovni kurzu Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete. Predovšetkým znalosti o inštalovaní a nastavovaní operačného systému Windows, ovládací panel, priečinky, základný prehľad v problematike. V žiadnom prípade nie sú potrebné skúsenosti so správou akéhokoľvek serveru, všetko si ukážeme od základov a vždy sa budeme zaoberať otázkou "prečo?" V prípade potreby rozšírenia základov odporúčame absolvovať kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete. V prípade, ak nespĺňate vyššie uvedené vstupné vedomosti, odporúčame Vám zvoliť si nižšiu úroveň kurzu, príp. nás kontaktujte. Počas kurzov spravidla nie je priestor vysvetľovať elementárne zručnosti, ktoré sú súčasťou predpokladaných vstupných vedomostí.

Termíny kurzov Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne
Denné kurzyDenné kurzy (4 dni): 09:00 - 15:00
od 01.07.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 12.08.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 23.09.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

od 04.11.2024
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 15:00
od 08.06.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 03.08.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 28.09.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

od 23.11.2024
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 750.00 / 900.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Zručnosti pre trh práce

Osnova školenia Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

  MODUL 1: Windows Server - inštalácia a správa systému

 • Kurz o Windows Server predstavuje nevyhnutné minimum pre administrátora, správcu serverov či siete. Čaká na Vás veľa praktických úloh na precvičenie, teoretické princípy si vyskúšame v praxi. Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Úvod do problematiky, inštalácia

 • inštalácia operačného systému Windows server; možnosti licencovania pre konkrétne modely využitia
 • inštalácia operačného systému Windows 10 (demonštračný počítač „zamestnanca“, ktorý pridáme do domény)
 • inštalácia serverovej úlohy Active Directory Domain Services – vytvorenie firemnej domény spolu s DNS serverom (ukážeme si, prečo je nevyhnutné ho nastaviť pre účely domény)
 • práca so Server Manager
 • nastavenie času
 • práca s konzolou Active Direcotry Users and Computers, získanie prehľadu o jej možnostiach a využití
 • pridanie počítača Windows 10 do našej domény
 • vytváranie používateľov domény
 • Pripomenutie si základných znalostí z počítačových sietí

 • práca s ovládacím panelom Centrum sietí (Network and Sharing Center)
 • nástroje na riešenie sieťových problémov: ping, tracert, ipconfig
 • vzdialená správa servera – vzdialená pracovná plocha (Remote Desktop) a jej úskalia
 • Súborové systémy, disky

 • správa diskov: rozdiel medzi basic a dynamic diskami, prehľad druhoch partícií (simple, spanned, mirrored, striped a RAID-5)
 • Stratégie zdieľania založené na rolách (zdieľané prostriedky a RBAC)

 • nastavenie zdieľania, nastavovanie prístupových práv na zdieľaný prostriedok
 • prehľad vybraných nástrojov pre administrátorov Windows Server z množstva nástrojov

 • zálohovanie – možné scenáre a best-practices
 • nástroj Windows Server Backup, nastavenie plánovaného zálohovania
 • základný prehľad nástrojov a nastavení v ovládacom paneli
 • Ďalšie využitie Windows Server

 • DHCP server, File server, Print server – nastavenie zdieľanej tlačiarne
 • Úvod do skupinových politík, nastavenie bezpečného hesla v Default Domain Policy

 • Každý účastník kurzu používa svoju vlastnú inštaláciu Windows Server a Windows 10 vo virtuálnom prostredí, nemá nič zakázané a má právo si svoje počítače „rozhasiť“ :) ?
 • MODUL 2: Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

 • Kurz Active Directory – Denné úlohy správcu systému je zameraný na úlohy, ktoré správcovia domén denne vykonávajú na serveroch a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte Active Directory, vie samostatne zhodnotiť účelnosť jeho použitia v konkrétnom prípade, vie vytvoriť prvý doménový kontroler a bezpečne ho nakonfigurovať. Frekventant je otvorený možnostiam centralizovanej správy množiny výpočtovej techniky využitím nástrojov dostupných v Active Directory a Windows Server, vie pridať používateľa do domény a začleniť ho do skupín podľa jeho pracovného postavenia. Uvedomujúc si dôležitosť svojej profesie dbá na bezpečnú konfiguráciu svojej domény.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Systémy prepojenia (zoskupenia) množiny počítačov v miestnej sieti

 • Zopakovanie konceptu Workgroup – pracovná skupina systému Windows
 • Výhody a obmedzenia pracovnej skupiny, možnosti využitia
 • Koncept Domény – teória

 • Predstavenie konceptu ako nosného bodu centralizovanej správy počítačov, používateľov a nastavení
 • Štruktúra domény, strom a les domén
 • Protokol LDAP a jeho využitie v doméne a mimo nej
 • Scenáre, v ktorých domény nie je vhodný, možné alternatívne riešenia domény, napr. na UNIXe
 • Úlohy typu Operation Master – čo ktorá úloha zabezpečuje a ako sledovať, ktorý server ju vykonáva
 • Active Directory – teória

 • Pochopenie konceptu LSA a SAM na platforme Windows v spojení s doménou, odlišnosť tohto konceptu v pracovnej skupine
 • Scenáre vhodného použitia
 • Pojmy SID, GUID, OU
 • Práca s Active Directory

 • Vytvorenie prvého doménového kontrolera na existujúcej inštalácií Windows Server
 • Práca s nástrojom Active Directory Users and Computers
 • Koncepty tvorby OUs (organizačné jednotky) s ohľadom na efektívnu správu a škálovateľnosť domény, best practices z praxe, vytváranie OUs v testovacej doméne s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť a jednoduchosť ďalšej správy a administrácie
 • Objekty v Active Directory – vytváranie počítačov, serverov, pridávanie používateľov – denné úlohy administrátora
 • Vlastnosti používateľa domény, nastavenie prvotného hesla, reset hesla, obmedzenie prihlasovania v čase, deaktivovanie používateľa, zistenie členstva a právomocí používateľa, atribúty používateľského konta v doméne
 • Rozdiel medzi lokálnym a doménovým používateľským kontom, lokálny vs doménový administrátor
 • Nastavenie doménového neprivilegovaného používateľa ako doménového administrátora
 • Koncept vlastností objektu (používateľa) ako súčasť schémy domény, možnosti rozšírenia vlastností – atribútov o nové prvky a ich nastavenie v Active Directory
 • Rozdiel medzi Skupinou a OU
 • Nasadzovanie (deploying) active directory v praxi

 • Pridávanie počítača do domény
 • Pridávanie nového počítača, podmienky pridania nového počítača do domény
 • Riešenie problémov s pripojením do domény na strane pracovnej stanice
 • pridávanie servera do domény
 • Riadenie prístupu k sieťovým zdrojom využitím konceptu Active Directory, riadenie prístupu na základe rolí - RBAC

 • Typy skupín používateľov a ich právomoci, vstavané skupiny
 • Zásady bezpečného používania skupín – stratégie ALP, AGDLP a AGUDLP
 • Zásady bezpečného používania skupín v praxi – na zdieľanom sieťovom prostriedku
 • Diskusia - ako sa vyhnúť bezpečnostnému riziku v tejto oblasti
 • Dlhodobá udržateľnosť spravovanej množiny výpočtových zdrojov použitím technológie Active Directory

 • Prihlasovacie skripty, písanie jednoduchého skriptu
 • Skupinové politiky GPO ako mocný nástroj na centralizované nastavenie spravovaných počítačov

 • Vysvetlenie pojmu skupinová politika, rozdiel medzi používateľskou a počítačovou politikou
 • Politika bezpečnosti používateľských účtov v doméne pomocou Default Domain Policy
 • Lokálna politika
 • Doménová politika
 • Rozdiel medzi lokálnou a doménovou politikou
 • Poradie aplikovania a dedičnosť politík
 • Stránky a linky
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení skupinovej politiky

 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení na počítač / používateľa
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení z klientskeho PC a z prostredia Active Directory na Windows Server
 • Obnovenie pravidiel skupinovej politiky
 • Bezpečnostné opatrenia s využitím Group Policy
 • Možnosti využitia Group Policy: presmerovanie priečinkov, automatické pripojenie sieťových jednotiek, upravenie registrov systému Windows
 • Cestovný používateľský profil
 • Nastavenie skupinovej politiky pre aplikácie tretích strán, napr. internetový prehliadač
 • Vypublikovanie tlačiarne
 • Pokročilé informácie o databáze domény

 • Základný prehľad o databáze domény, obnove zmazaných objektov a témy s tým súvisiace
 • Delegovanie správy Active Directory na dispečing / helpdesk

 • Prípadové štúdie, diskusia
 • Pridanie delegácie
 • Zistenie, kto má právomoci na delegáciu
 • Diskusia a best practices z praxe

 • Vzdialená správa Active Directory bez nutnosti práce na Windows Serveri
 • Vzdialená správa Active Directory z počítača, ktorý nie je pripojený v doméne
 • Importovanie zoznamu používateľov z iných zdrojov
 • Bezpečnosť Active Directory
 • Záver kurzu – posolstvo do praxe, záverečné zhrnutie a diskusia
 • MODUL 3: Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

 • Kurz o bezpečnosti systému Windows, Windows Server a Active Direcotry prepája teoretické základy z princípov informačnej bezpečnosti do praxe. Precvičíte si široké možnosti bezpečnostných opatrení na konkrétne hrozby. Predstavíme Vám medzinárodné odporúčané systémové nastavenia, ktoré budete v rámci praktických úloh samostatne realizovať na svojich virtuálnych serveroch. V neposlednom rade nás čaká veľa spoločného brainstormingu a diskusií. Tvorivou, pútavou formou si priblížime dôležité aspekty práce bezpečnostného administrátora, ktorý plní azda najzodpovednejšiu úlohu vo firemnej sieti.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Terminológia základných pojmov informačnej bezpečnosti a ich prepojenie s opatreniami v praxi

  Riadenie, manažment informačnej bezpečnosti s ohľadom na prostredie Windows, Windows Server a Active Directory

  Bezpečnostné mechanizmy systému Windows Server

 • diskusia o službách a prvkoch systému Windows, ktoré môžu prestavovať vektory útokov
 • bezpečná inštalácia a konfigurácia systému Windows
 • Základné koncepty bezpečnosti Windows Server

 • aktualizácia operačného systému
 • aktualizovanie kritických aplikácií
 • antivírusová ochrana
 • fyzická ochrana servera
 • Skupinová politika ako nástroj na bezpečné jednotné prostredie

 • zásady pri nastavovaní hesiel v doméne
 • pravidlá používania a distribúcie hesiel, politika hesiel a zamkýnanie účtov
 • lokálna vs doménová skupinová politika
 • samostatná aplikácia skupinovej politiky na vlastný server podľa medzinárodných štandardov
 • Aktualizácie Windows

 • diskusia o rizikách spojených s (ne)aktualizovanými systémami
 • využitie služby WSUS (software update service), použitie aplikácie WSUS server
 • Firewall

 • základný koncept brány firewall a jej implementácia vo Windows Server
 • softvérové a hardvérové riešenia, ich výhody, nevýhody a využitie
 • zásady správnej konfigurácie, umiestnenie servera do DMZ
 • Používateľské účty a skupiny používateľov

 • rozdiel medzi doménovým a lokálnym účtom
 • typy skupín a ich využitie
 • stratégie prideľovania prístupových práv RBAC – skupiny typu ALP, AGDLP, AGUDLP
 • Prístupové práva k súborom

 • zásady bezpečnosti pri zdieľaní súborov
 • rozdiel medzi povoleniami pre zdieľané prostriedky a prístupové práva na úrovni súborového systému (NTFS)
 • auditovanie prístupu, koncept referenčného monitora ako nástroja na riadenie a auditovanie podľa princípov RBAC
 • Koncept vzdialenej súkromnej siete – VPN

 • možnosti implementácie vzdialenej siete podľa úrovne bezpečnosti
 • implementácia PPTP, IPSec, OpenVPN
 • scenáre využitia a účelnosti
 • Záverečné zhrnutie

 • diskusia o možných ďalších opatreniach na zvýšenie bezpečnosti lokálnej siete
 • záver

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne nainštalovať, vytvoriť doménu a zabezpečiť Windows Server, čeliť hrozbám, denným problémom a bezpečnostným útokom. Získate prehľad o princípoch koncepte Active Directory, Windows Server, informačnej bezpečnosti a inšpiráciu o vektoroch útokov na Windows Server.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Pečať finančnej stability