Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Spravujte Windows Server efektívne a bezpečne. Získajte nové uplatnenie na trhu práce ako systémový správca. Školenie je ukončené Certifikátom. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti o systéme Windows aspoň na úrovni kurzu Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete. Predovšetkým znalosti o inštalovaní a nastavovaní operačného systému Windows, ovládací panel, priečinky, základný prehľad v problematike. V žiadnom prípade nie sú potrebné skúsenosti so správou akéhokoľvek serveru, všetko si ukážeme od základov a vždy sa budeme zaoberať otázkou "prečo?" V prípade potreby rozšírenia základov odporúčame absolvovať kurz Šikovný administrátor Windows a počítačovej siete.

Termíny kurzov Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne
Denné kurzyDenné kurzy (4 dni): 09:00 - 15:00
13.02.2023
- 16.02.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

13.03.2023
- 16.03.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.04.2023
- 27.04.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

05.06.2023
- 08.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.07.2023
- 20.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.08.2023
- 31.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

09.10.2023
- 12.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

20.11.2023
- 23.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (8 dní): 16:30 - 19:00
20.02.2023
- 27.02.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

27.03.2023
- 03.04.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Víkendové kurzyVíkendové kurzy : 09:00 - 13:00
04.03.2023
- 03.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

01.04.2023
- 31.03.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 750.00 / 900.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

  MODUL 1: Windows Server - inštalácia a správa systému

 • Kurz o Windows Server predstavuje nevyhnutné minimum pre administrátora, správcu serverov či siete. Čaká na Vás veľa praktických úloh na precvičenie, teoretické princípy si vyskúšame v praxi. Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Úvod do problematiky, inštalácia

 • inštalácia operačného systému Windows server; možnosti licencovania pre konkrétne modely využitia
 • inštalácia operačného systému Windows 10 (demonštračný počítač „zamestnanca“, ktorý pridáme do domény)
 • inštalácia serverovej úlohy Active Directory Domain Services – vytvorenie firemnej domény spolu s DNS serverom (ukážeme si, prečo je nevyhnutné ho nastaviť pre účely domény)
 • práca so Server Manager
 • nastavenie času
 • práca s konzolou Active Direcotry Users and Computers, získanie prehľadu o jej možnostiach a využití
 • pridanie počítača Windows 10 do našej domény
 • vytváranie používateľov domény
 • Pripomenutie si základných znalostí z počítačových sietí

 • práca s ovládacím panelom Centrum sietí (Network and Sharing Center)
 • nástroje na riešenie sieťových problémov: ping, tracert, ipconfig
 • vzdialená správa servera – vzdialená pracovná plocha (Remote Desktop) a jej úskalia
 • Súborové systémy, disky

 • správa diskov: rozdiel medzi basic a dynamic diskami, prehľad druhoch partícií (simple, spanned, mirrored, striped a RAID-5)
 • Stratégie zdieľania založené na rolách (zdieľané prostriedky a RBAC)

 • nastavenie zdieľania, nastavovanie prístupových práv na zdieľaný prostriedok
 • prehľad vybraných nástrojov pre administrátorov Windows Server z množstva nástrojov

 • zálohovanie – možné scenáre a best-practices
 • nástroj Windows Server Backup, nastavenie plánovaného zálohovania
 • základný prehľad nástrojov a nastavení v ovládacom paneli
 • Ďalšie využitie Windows Server

 • DHCP server, File server, Print server – nastavenie zdieľanej tlačiarne
 • Úvod do skupinových politík, nastavenie bezpečného hesla v Default Domain Policy

 • Každý účastník kurzu používa svoju vlastnú inštaláciu Windows Server a Windows 10 vo virtuálnom prostredí, nemá nič zakázané a má právo si svoje počítače „rozhasiť“ :) ?
 • MODUL 2: Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

 • Kurz Active Directory – Denné úlohy správcu systému je zameraný na úlohy, ktoré správcovia domén denne vykonávajú na serveroch a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte Active Directory, vie samostatne zhodnotiť účelnosť jeho použitia v konkrétnom prípade, vie vytvoriť prvý doménový kontroler a bezpečne ho nakonfigurovať. Frekventant je otvorený možnostiam centralizovanej správy množiny výpočtovej techniky využitím nástrojov dostupných v Active Directory a Windows Server, vie pridať používateľa do domény a začleniť ho do skupín podľa jeho pracovného postavenia. Uvedomujúc si dôležitosť svojej profesie dbá na bezpečnú konfiguráciu svojej domény.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Systémy prepojenia (zoskupenia) množiny počítačov v miestnej sieti

 • Zopakovanie konceptu Workgroup – pracovná skupina systému Windows
 • Výhody a obmedzenia pracovnej skupiny, možnosti využitia
 • Koncept Domény – teória

 • Predstavenie konceptu ako nosného bodu centralizovanej správy počítačov, používateľov a nastavení
 • Štruktúra domény, strom a les domén
 • Protokol LDAP a jeho využitie v doméne a mimo nej
 • Scenáre, v ktorých domény nie je vhodný, možné alternatívne riešenia domény, napr. na UNIXe
 • Úlohy typu Operation Master – čo ktorá úloha zabezpečuje a ako sledovať, ktorý server ju vykonáva
 • Active Directory – teória

 • Pochopenie konceptu LSA a SAM na platforme Windows v spojení s doménou, odlišnosť tohto konceptu v pracovnej skupine
 • Scenáre vhodného použitia
 • Pojmy SID, GUID, OU
 • Práca s Active Directory

 • Vytvorenie prvého doménového kontrolera na existujúcej inštalácií Windows Server
 • Práca s nástrojom Active Directory Users and Computers
 • Koncepty tvorby OUs (organizačné jednotky) s ohľadom na efektívnu správu a škálovateľnosť domény, best practices z praxe, vytváranie OUs v testovacej doméne s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť a jednoduchosť ďalšej správy a administrácie
 • Objekty v Active Directory – vytváranie počítačov, serverov, pridávanie používateľov – denné úlohy administrátora
 • Vlastnosti používateľa domény, nastavenie prvotného hesla, reset hesla, obmedzenie prihlasovania v čase, deaktivovanie používateľa, zistenie členstva a právomocí používateľa, atribúty používateľského konta v doméne
 • Rozdiel medzi lokálnym a doménovým používateľským kontom, lokálny vs doménový administrátor
 • Nastavenie doménového neprivilegovaného používateľa ako doménového administrátora
 • Koncept vlastností objektu (používateľa) ako súčasť schémy domény, možnosti rozšírenia vlastností – atribútov o nové prvky a ich nastavenie v Active Directory
 • Rozdiel medzi Skupinou a OU
 • Nasadzovanie (deploying) active directory v praxi

 • Pridávanie počítača do domény
 • Pridávanie nového počítača, podmienky pridania nového počítača do domény
 • Riešenie problémov s pripojením do domény na strane pracovnej stanice
 • pridávanie servera do domény
 • Riadenie prístupu k sieťovým zdrojom využitím konceptu Active Directory, riadenie prístupu na základe rolí - RBAC

 • Typy skupín používateľov a ich právomoci, vstavané skupiny
 • Zásady bezpečného používania skupín – stratégie ALP, AGDLP a AGUDLP
 • Zásady bezpečného používania skupín v praxi – na zdieľanom sieťovom prostriedku
 • Diskusia - ako sa vyhnúť bezpečnostnému riziku v tejto oblasti
 • Dlhodobá udržateľnosť spravovanej množiny výpočtových zdrojov použitím technológie Active Directory

 • Prihlasovacie skripty, písanie jednoduchého skriptu
 • Skupinové politiky GPO ako mocný nástroj na centralizované nastavenie spravovaných počítačov

 • Vysvetlenie pojmu skupinová politika, rozdiel medzi používateľskou a počítačovou politikou
 • Politika bezpečnosti používateľských účtov v doméne pomocou Default Domain Policy
 • Lokálna politika
 • Doménová politika
 • Rozdiel medzi lokálnou a doménovou politikou
 • Poradie aplikovania a dedičnosť politík
 • Stránky a linky
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení skupinovej politiky

 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení na počítač / používateľa
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení z klientskeho PC a z prostredia Active Directory na Windows Server
 • Obnovenie pravidiel skupinovej politiky
 • Bezpečnostné opatrenia s využitím Group Policy
 • Možnosti využitia Group Policy: presmerovanie priečinkov, automatické pripojenie sieťových jednotiek, upravenie registrov systému Windows
 • Cestovný používateľský profil
 • Nastavenie skupinovej politiky pre aplikácie tretích strán, napr. internetový prehliadač
 • Vypublikovanie tlačiarne
 • Pokročilé informácie o databáze domény

 • Základný prehľad o databáze domény, obnove zmazaných objektov a témy s tým súvisiace
 • Delegovanie správy Active Directory na dispečing / helpdesk

 • Prípadové štúdie, diskusia
 • Pridanie delegácie
 • Zistenie, kto má právomoci na delegáciu
 • Diskusia a best practices z praxe

 • Vzdialená správa Active Directory bez nutnosti práce na Windows Serveri
 • Vzdialená správa Active Directory z počítača, ktorý nie je pripojený v doméne
 • Importovanie zoznamu používateľov z iných zdrojov
 • Bezpečnosť Active Directory
 • Záver kurzu – posolstvo do praxe, záverečné zhrnutie a diskusia
 • MODUL 3: Windows Server - Bezpečnosť serveru a domény Active Directory

 • Kurz o bezpečnosti systému Windows, Windows Server a Active Direcotry prepája teoretické základy z princípov informačnej bezpečnosti do praxe. Precvičíte si široké možnosti bezpečnostných opatrení na konkrétne hrozby. Predstavíme Vám medzinárodné odporúčané systémové nastavenia, ktoré budete v rámci praktických úloh samostatne realizovať na svojich virtuálnych serveroch. V neposlednom rade nás čaká veľa spoločného brainstormingu a diskusií. Tvorivou, pútavou formou si priblížime dôležité aspekty práce bezpečnostného administrátora, ktorý plní azda najzodpovednejšiu úlohu vo firemnej sieti.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Terminológia základných pojmov informačnej bezpečnosti a ich prepojenie s opatreniami v praxi

  Riadenie, manažment informačnej bezpečnosti s ohľadom na prostredie Windows, Windows Server a Active Directory

  Bezpečnostné mechanizmy systému Windows Server

 • diskusia o službách a prvkoch systému Windows, ktoré môžu prestavovať vektory útokov
 • bezpečná inštalácia a konfigurácia systému Windows
 • Základné koncepty bezpečnosti Windows Server

 • aktualizácia operačného systému
 • aktualizovanie kritických aplikácií
 • antivírusová ochrana
 • fyzická ochrana servera
 • Skupinová politika ako nástroj na bezpečné jednotné prostredie

 • zásady pri nastavovaní hesiel v doméne
 • pravidlá používania a distribúcie hesiel, politika hesiel a zamkýnanie účtov
 • lokálna vs doménová skupinová politika
 • samostatná aplikácia skupinovej politiky na vlastný server podľa medzinárodných štandardov
 • Aktualizácie Windows

 • diskusia o rizikách spojených s (ne)aktualizovanými systémami
 • využitie služby WSUS (software update service), použitie aplikácie WSUS server
 • Firewall

 • základný koncept brány firewall a jej implementácia vo Windows Server
 • softvérové a hardvérové riešenia, ich výhody, nevýhody a využitie
 • zásady správnej konfigurácie, umiestnenie servera do DMZ
 • Používateľské účty a skupiny používateľov

 • rozdiel medzi doménovým a lokálnym účtom
 • typy skupín a ich využitie
 • stratégie prideľovania prístupových práv RBAC – skupiny typu ALP, AGDLP, AGUDLP
 • Prístupové práva k súborom

 • zásady bezpečnosti pri zdieľaní súborov
 • rozdiel medzi povoleniami pre zdieľané prostriedky a prístupové práva na úrovni súborového systému (NTFS)
 • auditovanie prístupu, koncept referenčného monitora ako nástroja na riadenie a auditovanie podľa princípov RBAC
 • Koncept vzdialenej súkromnej siete – VPN

 • možnosti implementácie vzdialenej siete podľa úrovne bezpečnosti
 • implementácia PPTP, IPSec, OpenVPN
 • scenáre využitia a účelnosti
 • Záverečné zhrnutie

 • diskusia o možných ďalších opatreniach na zvýšenie bezpečnosti lokálnej siete
 • záver

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne nainštalovať, vytvoriť doménu a zabezpečiť Windows Server, čeliť hrozbám, denným problémom a bezpečnostným útokom. Získate prehľad o princípoch koncepte Active Directory, Windows Server, informačnej bezpečnosti a inšpiráciu o vektoroch útokov na Windows Server.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Administrátor Windows Server - efektívne a bezpečne

Pečať finančnej stability