Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

Kurz Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

Naučíte sa ako efektívne a bezpečne spravovať doménový server - kontrolór Active Directory pod Windows Server. Vyskúšate si možnosti, pomocou ktorých si zjednodušíte svoj život administrátora a nastavíte veľa prvkov centralizovane. Po absolvovaní kurzu už nikdy nezažijete stres a chaos z neporiadku v štruktúre Vašej domény - precvičíte si možnosti efektívneho členenia podľa viacerých kritérií. Definitívne ukončíte utrpenie v nekonzistentnosti a neprehľadnosti prístupových práv - s best-practices sprostredkovaných priamo od Microsoftu vždy budete mať prehľad, kto má ku ktorým zdrojom prístup.

Minimálne vstupné vedomosti: Vedomosti o systéme Windows Server aspoň na úrovni kurzu Windows Server - Inštalácia a správa systému, predovšetkým orientácia v prostredí servera, zdieľanie priečinkov, ovládací panel, nastavenie siete.

Termíny kurzov Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému
Denné kurzyDenné kurzy (2 dni): 09:00 - 15:00
19.06.2023
- 20.06.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.07.2023
- 20.07.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

30.08.2023
- 31.08.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

11.10.2023
- 12.10.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.11.2023
- 23.11.2023
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:50
03.07.2023
- 05.07.2023
Online kurz s lektorom na živo
Prihlásiť sa

Cena kurzu: 365.00 / 438.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Osnova školenia Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému
 • Kurz Active Directory – Denné úlohy správcu systému je zameraný na úlohy, ktoré správcovia domén denne vykonávajú na serveroch a klientskych počítačoch. Frekventant získa vedomosti o koncepte Active Directory, vie samostatne zhodnotiť účelnosť jeho použitia v konkrétnom prípade, vie vytvoriť prvý doménový kontrolór a bezpečne ho nakonfigurovať. Frekventant je otvorený možnostiam centralizovanej správy množiny výpočtovej techniky využitím nástrojov dostupných v Active Directory a Windows Server, vie pridať používateľa do domény a začleniť ho do skupín podľa jeho pracovného postavenia. Uvedomujúc si dôležitosť svojej profesie dbá na bezpečnú konfiguráciu svojej domény.
 • Každý účastník kurzu má k dispozícií svoj vlastný virtuálny počítač – server, ktorý si po skončení môže „odniesť“ domov a ďalej skúmať jeho možnosti.
 • Systémy prepojenia (zoskupenia) množiny počítačov v miestnej sieti

 • Zopakovanie konceptu Workgroup – pracovná skupina systému Windows
 • Výhody a obmedzenia pracovnej skupiny, možnosti využitia
 • Koncept Domény – teória

 • Predstavenie konceptu ako nosného bodu centralizovanej správy počítačov, používateľov a nastavení
 • Štruktúra domény, strom a les domén
 • Protokol LDAP a jeho využitie v doméne a mimo nej
 • Scenáre, v ktorých domény nie je vhodný, možné alternatívne riešenia domény, napr. na UNIXe
 • Úlohy typu Operation Master – čo ktorá úloha zabezpečuje a ako sledovať, ktorý server ju vykonáva
 • Active Directory – teória

 • Pochopenie konceptu LSA a SAM na platforme Windows v spojení s doménou, odlišnosť tohto konceptu v pracovnej skupine
 • Scenáre vhodného použitia
 • Pojmy SID, GUID, OU
 • Práca s Active Directory

 • Vytvorenie prvého doménového kontrolera na existujúcej inštalácií Windows Server
 • Práca s nástrojom Active Directory Users and Computers
 • Koncepty tvorby OUs (organizačné jednotky) s ohľadom na efektívnu správu a škálovateľnosť domény, best practices z praxe, vytváranie OUs v testovacej doméne s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť a jednoduchosť ďalšej správy a administrácie
 • Objekty v Active Directory – vytváranie počítačov, serverov, pridávanie používateľov – denné úlohy administrátora
 • Vlastnosti používateľa domény, nastavenie prvotného hesla, reset hesla, obmedzenie prihlasovania v čase, deaktivovanie používateľa, zistenie členstva a právomocí používateľa, atribúty používateľského konta v doméne
 • Rozdiel medzi lokálnym a doménovým používateľským kontom, lokálny vs doménový administrátor
 • Nastavenie doménového neprivilegovaného používateľa ako doménového administrátora
 • Koncept vlastností objektu (používateľa) ako súčasť schémy domény, možnosti rozšírenia vlastností – atribútov o nové prvky a ich nastavenie v Active Directory
 • Rozdiel medzi Skupinou a OU
 • Nasadzovanie (deploying) active directory v praxi

 • Pridávanie počítača do domény
 • Pridávanie nového počítača, podmienky pridania nového počítača do domény
 • Riešenie problémov s pripojením do domény na strane pracovnej stanice
 • pridávanie servera do domény
 • Riadenie prístupu k sieťovým zdrojom využitím konceptu Active Directory, riadenie prístupu na základe rolí - RBAC

 • Typy skupín používateľov a ich právomoci, vstavané skupiny
 • Zásady bezpečného používania skupín – stratégie ALP, AGDLP a AGUDLP
 • Zásady bezpečného používania skupín v praxi – na zdieľanom sieťovom prostriedku
 • Diskusia - ako sa vyhnúť bezpečnostnému riziku v tejto oblasti
 • Dlhodobá udržateľnosť spravovanej množiny výpočtových zdrojov použitím technológie Active Directory

 • Prihlasovacie skripty
 • Základné príkazy v príkazovom riadku využiteľné pri riešení problémov v doméne
 • Skupinové politiky GPO ako mocný nástroj na centralizované nastavenie spravovaných počítačov

 • Vysvetlenie pojmu skupinová politika, rozdiel medzi používateľskou a počítačovou politikou
 • Politika bezpečnosti používateľských účtov v doméne pomocou Default Domain Policy
 • Lokálna politika
 • Doménová politika
 • Rozdiel medzi lokálnou a doménovou politikou
 • Poradie aplikovania a dedičnosť politík
 • Stránky a linky
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení skupinovej politiky

 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení na počítač / používateľa
 • Zistenie aktuálne aplikovaných nastavení z klientskeho PC a z prostredia Active Directory na Windows Server
 • Obnovenie pravidiel skupinovej politiky
 • Bezpečnostné opatrenia s využitím Group Policy
 • Možnosti využitia domény a Group Policy: presmerovanie priečinkov, automatické pripojenie sieťových jednotiek, upravenie registrov systému Windows, Cestovný používateľský profil
 • Možnosti nastavenia skupinovej politiky pre aplikácie tretích strán, napr. internetový prehliadač
 • Vypublikovanie tlačiarne
 • Delegovanie správy Active Directory na dispečing / helpdesk

 • Prípadové štúdie, diskusia, spôsob pridania delegácie
 • Zistenie, kto má právomoci na delegáciu
 • Diskusia a best practices z praxe

 • Vzdialená správa Active Directory bez nutnosti práce na Windows Serveri
 • Pokročilé informácie o databáze domény - Základný prehľad o databáze domény, obnove zmazaných objektov a témy s tým súvisiace
 • Vzdialená správa Active Directory z počítača, ktorý nie je pripojený v doméne
 • Importovanie zoznamu používateľov z iných zdrojov
 • Bezpečnosť Active Directory
 • Záver kurzu – posolstvo do praxe, záverečné zhrnutie a diskusia

Výstupné vedomosti: Budete samostatne schopní navrhnúť firemnú doménu nezávisle od rozsahu. Naučíte sa princípy fungovania Active Directory a budete vedieť riešiť prípadné problémy. Budete vedieť zautomatizovať denné úlohy vo Vašej úlohe správcu systému, resp. domény postavenej na Active Directory

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows Server, Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Windows Server - Active Directory - Denné úlohy správcu systému

Pečať finančnej stability