Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Kurz Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Kurz Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Tréning Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Nie sú otvorené žiadne termíny.

Cena kurzu: 195.00 / 234.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+ alebo Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • získavanie poznatkov o efektívnej komunikácii – aké bariéry sa môžu počas komunikácie objaviť, ktoré konštruktívne a deštruktívne prvky zasahujú do komunikácie
 • identifikovanie cieľov pracovného hodnotenia, predpoklady a psychologické aspekty úspešného vedenia hodnotiaceho rozhovoru a jeho štruktúra
 • spoznávanie zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • oboznámenie sa s vybranými asertívnymi technikami v situáciách hodnotenia, vhodnými na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
 • spoznávanie zákonitosti motivácie a demotivácie pri vedení ľudí
 • nácvik individuálnej práce s problémovými typmi pracovníkov
 • práca s hodnotiacim hárkom, stanovovanie efektívnych cieľov rozvoja zamestnancov a schopnosť viesť štruktúrovaný
 • rozhovor, formulovať písomné závery
 • nácvik implementačnej porady vo fáze prípravy hodnotenia na svojom oddelení
 • preskúšanie vlastného rozhovoru, dešifrovanie kritérií hodnotenia v rámci Gaussovej krivky
 • stanovenie vlastného akčného plánu na zdokonalenie hodnotenia a motivácie pracovníkov
 • Formy a metódy

 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia, výučbový videofilm, obávané hodnotenie, modelovanie situácií, dotazníkové metódy, práca s hodnotiacim hárkom a pracovným predpisom k hodnoteniu zamestnancov, brainstorming, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti: Po ukončení kurzu účastníci porozumejú systému hodnotenia ako súčasti kompetencií manažéra, nadobudnú praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia, osvoja si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdu si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Vypnuté kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Vedenie hodnotiacich rozhovorov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Telefón:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Pečať finančnej stability